Aktualności

Autor: admin | Data wpisu: 27 Sierpnia 2018
XLIX Sesja Rady Miasta Ełku
We wtorek 28 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, odbędzie się XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie protokołów nr XLVII.18 i nr XLVIII.18.

3.  Zatwierdzenie porządku obrad. 

4.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

5.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027,

2)  zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018,

3)  zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018,

4)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej,

5)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży pomieszczenia, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,

6) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,

7)  zmiany Statutu Miasta Ełku,

8)  utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ełku,

9)  oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku,

10)  ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty przy przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości,

11)  udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku.

6.  Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic Grodzieńskiej i Wileńskiej.

7.  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Oświadczenia i wolne wnioski.

Zakończenie obrad